Search by:
Program Area: All
AllICT4DAgricultureEmergency Response and RecoveryHealthEducationMicrofinanceWater SecurityJustice and PeacebuildingPartnership and Capacity StrengtheningMonitoring Evaluation Accountability and LearningYouth
Type: All
AllTools for Field Staff - Best Practices - Fact Sheet - Guidelines - Learning Briefs - Manuals - Tool Kits - Federal Regulation - Code of ConductResearch - Case Studies - Papers/Reports - Journal article - Impact Evaluations - Evaluations/Assessments
Region: All
AllAfricaGreeceAsiaCentral America, South America & the CaribbeanEuropeMiddle East & North AfricaUnited States

Manuals | July 6, 2021

Qonna Manduubee Oomishtummaa Guddisu Ijaaru

Meeshaalee deeggarsa hojii

Meeshaaleen deeggarsa hojii kan qophaa'e Dhaloota Egeree Sooruu Itoophiyaatti, Sagantaa Madda Galii Ittiin jireenya Dandamannaa- Pirojektii Oromiyaatiif yommuu ta'u, Karoorawwan Barnoota Qonna Manduubee Oomishtummaa Guddisu Ijaaruu waliin dhiyaachuuf gargaara. Meeshaaleen deeggarsa hojii kanneen yeroo barnootichi miseensota hawaasaatiif kennamutti qabxiiwwanii fi gochawwan ijoo ta'an caalaatti ibsuudhaaf fayyadu.