Search by:
Program Area: All
AllICT4DAgricultureEmergency Response and RecoveryHealthEducationMicrofinanceWater SecurityJustice and PeacebuildingPartnership and Capacity StrengtheningMonitoring Evaluation Accountability and LearningYouth
Type: All
AllTools for Field Staff - Best Practices - Fact Sheet - Guidelines - Learning Briefs - Manuals - Tool Kits - Federal Regulation - Code of ConductResearch - Case Studies - Papers/Reports - Journal article - Impact Evaluations - Evaluations/Assessments
Region: All
AllAfricaGreeceAsiaCentral America, South America & the CaribbeanEuropeMiddle East & North AfricaUnited States

Manuals | July 6, 2021

Qonna Manduubee Oomishtummaa Guddisu Ijaaru

Karoora Barnootaa

Karoorawwan Barnoota Qonna Manduubee Oomishtummaa Guddisu Ijaaruun kan qophaa'e Dhaloota Egeree Sooruu Itoophiyaatti, Sagantaa Madda Galii Ittiin jireenya Dandamannaa- Pirojektii Oromiyaaf dha.  Karoorawwan barnootaa kunneen qajeelcha qabeenya manduubee fi qajeelcha saxaxa manduubee keessaa fudhatamanii haala qabatamaa pirojektichaa bu'uura godhachuudhaan kan qophaa'ani dha. Yeroo barnootichi miseensota hawaasaatiif kennamu akka fayyadaniif jecha meeshaaleen deeggarsa hojii keessatti hammatamaniiru.